غلامحسین موازی سرپرست مدیریت امور فنی شرکت نفت و گاز اروندان شد

“با صدور حکمی توسط عبدالله عذاری اهوازی:

غلامحسین موازی سرپرست مدیریت امور فنی شرکت نفت و گاز اروندان شد

نیایش _ خوزستان: طی حکمی از سوی مهندس عذاری اهوازی، مدیرعامل شرکت نفت وگاز اروندان، آقای غلامحسین موازی به عنوان سرپرست مدیریت امور فنی این شرکت منصوب شد.  ”