تک جنسیتی شدن رشته زنان و زایمان فراموش شد؟

گروه ایرنا زندگی – مسئله تک جنسیتی کردن تخصص زنان و زایمان از آن چالش هایی بود که بلافاصله بعد از انقلاب فرهنگی در کشور طرح و پیگیری شد. از همان روزها این مسئله موافقان و مخالفانی داشت. آن‌هایی که موافق آموزش آقایان در این تخصص هستند می‌گویند عدم حضور آقایان در این رشته‌ها در آینده می‌تواند آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد. اما موضوع اصلی این است که این کارشناسان در باره جزییات احتمالی این آسیب ها صحبت نمی‌کنند. مخالفان این جریان اما با صراحت از مصوبات قانونی مجلس می گویند و نظرشان این است که با وجود زنان پزشک توانمند و دانشجویان مشتاق به این رشته هیچ  ضرورتی به آموزش آقایان در این تخصص وجود ندارد. در گزارش پیش رو با نگاهی موشکافانه تر به این اختلاف نظرها پرداخته‌ایم.