بانک کشاورزی پیشرو در اجرای اصول بانکداری سبز با همکاری UNDP منطبق بر استانداردهای بین المللی

با اجرای کامل اصول بانکداری سبز در بانک کشاورزی که با همکاری دفتر عمران سازمان ملل UNDP  صورت گرفت، خط مشی اعتباری این بانک به طور کامل با استانداردهای زیست محیطی و اصول توسعه پایدار بین المللی منطبق شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک با همکاری دفتر عمران سازمان ملل (UNDP ) و تحت نظارت وزارت امور خارجه، پروژه بین المللی « بانکداری سبز در راستای رشد فراگیر و توسعه پایدار» را از سال ۱۳۹۲ آغاز و در سال جاری با موفقیت به پایان رساند.

بر اساس این گزارش، پروژه بانکداری سبز در بانک کشاورزی برای انطباق خط مشی اعتباری بانک با توصیه ها و الزامات زیست محیطی و اصولبین المللی توسعه پایدار اجرا شد و هدف آن، هدایت فعالیت های تولیدی و اقتصادی کشور در مسیر توسعه پایدار از طریق پرداخت صحیح و نظارت شده تسهیلات و تصویب طرح های منطبق با استانداردهای بین المللی است.