صدای غذا خوردن دیگران آزاردهنده است؟ دچار «میسوفونیا» شده‌اید!

دانشمندان بررسی کرده‌اند که چرا صداهای روزمره مانند جویدن، نوشیدن و تنفس برای برخی افراد به شدت اعصاب‌خرد کن است، به‌طوریکه از شنیدن این صداها به شدت کلافه می‌شوند. اگرچه بودن سر سفره شام و سروصدای اطرافیان در این هنگام چیز عجیب و غریبی نیست، اما هستند افرادی که به این صداها به شدت حساس هستند و احساساتی از قبیل انزجار، خشم، اضطراب و نفرت در آن‌ها ایجاد می‌کند. به این حالت «میسوفونیا» یا صدابیزاری گفته می‌شود.