لطفا این حرف‌ها را به بیماران کرونایی نزنید

گروه جامعه: لطفا این حرف‌ها و توصیه ها را به بیماران کرونایی نزنید.