صادق زیباکلام در گفتگو با روزان: مواضع ما نسبت به آمریکا جنبه ایدئولوژیک دارد

صادق زیباکلام در گفتگو با روزان: مواضع ما نسبت به آمریکا جنبه ایدئولوژیک دارد

16 مرداد 1397 8:9

 صادق زیباکلام درگفتگو با روزان گفت: وضعیت سیاسی ما در حوزه تصمیمات بنیادی بستگی به نوع و نگرش ایدئولوژی ما دارد. دشمنی با آمریکا و »مرگ بر آمریکا« جزء الینفک ایدئولوژی جمهوری اسلامی است و نمی توان بدون آن آرمان دیگری را برای هویت نظام درنظر گرفت. درزیر مصاحبه با صادق زیباکالم پیرامون پیشنهاد ترامپ و مذاکره میان ایران و آمریکا را می خوانید: اخیر ترامپ، فضایی را ایجاد کرده گفتگو با آمریکا و پیشنهاد است که موجب واکنش های بسیاری از سوی مسئوالن مرتبط و غیرمرتبط با این موضوع گردیده است. آیا درخواست مذاکره ای که از موضع برابر شده، نباید یک پاسخ دیپلماتیک داشته باشد، در چنین موقعیتی چه واکنشی باید نشان داد؟ در مسئله پیشنهاد ترامپ برای مذاکره و گفتگو با ایران، دو موضوع را پیش رو داریم. یکی اینکه نگرش و برخوردی رسمی، بر حسب عرف دیپلماتیک و منافع ملی به این مسئله داشته باشیم. موضوع دوم اینکه؛ در خصوص آمریکا آنچه بالاتر از منافع ملی و عرف دیپلماتیک قرار میگیرد، »ایدئولوژی« است. چرا که دشمنی با آمریکا و آمریکاستیزی و »مرگ برآمریکا«، درحقیقت هویت جمهوری اسلامی است. بنابر این اگر به فرض روزی روابط ما با آمریکا عادی شود، این برابر با این است که جمهوری اسلامی از بابت ایدئولوژی دچار بحران هویت خواهد شد. یعنی در چنین حالتی ما مولفه ای را برای تعیین و تعریف هویت نخواهیم داشت. باید مشخص کنیم که به دنبال تحقق کدام آرمان هستیم. دشمنی ً باید وجود داشته و مبارزه با آمریکا اساسا باشد چون ایدئولوژی نظام ماست. لذا وقتی می بینیم که ترامپ ما را تهدید می کند و از کلمات تند استفاده می کند، او را متهم می کنند به قماربازی، زورگویی و ...، اما وقتی که شاخه زیتون به طرف ما می گیرد و از مذاکرات بی قید و شرط حرف می زند، ما اینطور تعبیر میکنیم که »آمریکا به زانو درآمده است!«. واقع مسئله این است که ظرف چهار دهه اخیر روسای جمهوری آمریکا با گرایشات مختلف سیاسی روی کار آمده و رفتند که هریک ویژگیهای خاص خود را داشتند. عده ای خشونتطلب بودند و عدهای سیاست لیبرال تری را دنبال میکردند. اما نگاه ما طی این سال ها، یک نگاه خصمانه و ایدئولوژی زده بوده که نتیجه آن تداوم دشمنی با آمریکاست. دشمنی با آمریکا عمودخیمه ایدئولوژی نظام ماست. با این تعبیر شما، یعنی این مشکل و اختالف میان دو کشور ایران و آمریکا هیچ موقع حل نخواهد شد؟ هیچ موقع حل نخواهد شد حتی اگر آمریکا شش دانگ کره زمین را هم سند بزند و به نام ایران کند، بازهم دشمنی ادامه خواهد داشت. چرا که مبنای این دشمنی ایدئولوژی است. مهم نیست که چه کسی رئیس جمهور آمریکاست، مهم نیست که آمریکایی ها چه سیاستی را دنبال می کنند، مهم این است که بقای ایدئولوژی جمهوری اسالمی ایران، بستگی به دشمنی با آمریکا دارد. اگر این ایدئولوژی را بستر اصلی تصمیمات بدانیم، با توجه به اینکه آمریکا درحال محدود کردن منفذهای تنفسی ایران در اقتصادجهانی و منطقه ای است، به نظر شما باید چه واکنشی نسبت به این اقدامات داشته باشیم؟ تنها راهکار ما همان راهکاری است که ظرف 40 سال گذشته انجام دادهایم. راهکاری که باعث شده در بسیاری از عرصه های مختلف ازجمله اقتصاد پیشرفتی نداشته باشیم.  شما ایران را با مالزی، سنگاپور، ترکیه، و بسیاری از کشورهای دیگر مقایسه کنید. ببینید این کشورها 40 سال پیش کجا بودند و امروز کجا هستند و ایران علیرغم برخورداری از منابع عظیم نفت وگاز ، 40 سال پیش کجا بوده و امروز کجاست؟ بنابراین مادام که این دشمنی با آمریکا ادامه پیدا کند، متاسفانه تحریم ها نیز خواهند بود و فراموش نکنیم که این مردم هستند که هزینه تداوم این رویه را می پردازند.  چنین تغییرات بنابر خواست و نظر مردم وجود داشت است. امروز در مرداد97 قرار داریم، اما در مرداد67 مخالفت با آمریکاستیزی بسیار کمتر بود. یعنی اگر در دهه نخست انقالب آمار میگرفتید، مشاهده میکردید که باور به دشمنی آمریکا در بین بسیاری از دانشجویان ما جدی است. اما امروز اگر آمار بگیرید می بینید شاید به جز 5 تا 10 درصد از افراد و اقشار و الیه های تحصیلکرده جامعه ما، اعتقادی به دشمنی با آمریکا ندارند. بنابراین در نتیجه فشارها و تغییر و تحوالت داخلی کشور ممکن است مسئولین مجبور شوند در مواضع تغییر و تعدیل به کارگیرند.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما