احمد خرم در گفتگو با روزان: طرح استیضاح در شرایط کنونی حساسیت زا شده است

احمد خرم در گفتگو با روزان: طرح استیضاح در شرایط کنونی حساسیت زا شده است

16 مرداد 1397 8:2

 روزان: احمد خرم، وزیر راه و شهرسازی در دولت اصالحات در گفت و گو با روزان درباره حاشیه اخیر مجلس و دولت درباره استیضاح وزرای آموزش و پرورش اظهار کرد: هرکدام از جریان های سیاسی و مدنی ممکن است به زعم خود از استیضاح حمایت کرده و یا با آن مخالفت کنند. همین طور اگر اظهارنظر نمایندگان را دنبال کنیم، می بینیم که برخی از نمایندگان مجلس موافق و برخی مخالف طرحهای استیضاح هستند. ولی من تصور می کنم که اگر طرح استیضاحها امروز انجام نمی گرفت و مجلس و دولت از طریق دیگری موضوع را بررسی و پیگیری می کردند بهتر بود.  به گفته وی، بخشی از واکنشهایی که امروز ما در رسانه های کشور شاهد هستیم، خواه آنانی که موافق و خواه آنانی که مخالف طرح های استیضاح هستند تا حدودی به همین مسئله مربوط می شود و بر همین اساس نمی توان ماهیت و ذات استیضاح بلکه شرایط کنونی کشور را متفاوت بدانیم. 

 از آنجایی که کشور ما امروز در شرایط ویژهای قرار دارد، بنابراین بدیهی است که هر اتفاق و موضوعی با حساسیت و وسواس ویژهای مواجه شود. شاید اگر این طرح استیضاح ها در دوره دیگری رخ میداد واکنش های کمتری نسبت به آن اعالم شده بود ولی امروز طبعا با توجه به مشکالت اقتصادی و معیشتی که با آن مواجه هستیم، جریان های سیاسی و مدنی و اقشار مختلف جامعه نسبت به آن نظرات متفاوتی داشته اند. در نتیجه بخشی از واکنشهایی که امروز ما در رسانه های کشور شاهد هستیم، خواه آنانی که موافق و خواه آنانی که مخالف طرح های استیضاح هستند تا حدودی به همین مسئله مربوط می شودو بر همین اساس نمی توان ماهیت و ذات استیضاح بلکه شرایط کنونی کشور را متفاوت بدانیم.

هرکدام از جریان های سیاسی و مدنی ممکن است به زعم خود از استیضاح حمایت کرده و یا با آن مخالفت کنند. همین طور اگر اظهارنظر نمایندگان را دنبال کنیم، می بینیم که برخی از نمایندگان مجلس موافق و برخی مخالف طرح های استیضاح هستند. ولی من تصور می کنم که اگر طرح استیضاح ها امروز انجام نمی گرفت و مجلس و دولت از طریق دیگری موضوع را بررسی و پیگیری میکردند بهتر بود. به عنوان مثال دولت می تواند پیش از استیضاح و ورود مجلس به موضوع دست به کار شود و چنانچه وزیری یا معاونی یا مدیری یا فرماندار و یا استانداری در اجرای برنامه ها و اهداف دولت عملکرد خوبی ندارد، تغییر کند. این تغییر از یک طرف کارایی دولت را افزایش می دهد و از طرف دیگر باعث می شود که اعتماد مردم به دولت تقویت شود. همچنین من فکر می کنم که طرح چنین موضوعاتی در سطح جامعه مانند برگزاری جلسه استیضاح و احتماال برکناری وزیر یا همین طور تبعات ثانویه آن احتمال دارد بر فضای عمومی جامعه تاثیرگذار شود. بنابراین می توان این مسائل را از راه های دیگری حل و برطرف کرد. 

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار داد این است که مشکالت امروز را نه میتوان صرفا به دولت ربط داد و نه می توان گفت که هیچ دستگاهی به جز دولت در مشکالت به وجود آمده مقصر نیست. این یک نگاه افراطی علیه دولت است که می تواند در ادامه تبعات خطرناکی با خودش به همراه داشته باشد و در ادامه این روند باید گفت که سایر دستگاه ها نیز در این مشکالت نقش داشته اند. از طرف دیگر نیز نمی توان گفت که مشکالت امروز هیچ ربطی و قرابتی با دولت ندارد. نباید گفت که دولت هیچ نقشی در مشکالت و اتفاقات اخیر نداشته است.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما