درباره پذیرش نشدن عمدی یک چهره سینمایی در چهار بیمارستان /

درباره پذیرش نشدن عمدی یک چهره سینمایی در چهار بیمارستان / "فخیم زاده" هم قربانی سیستم پزشکی شد

17 تیر 1397 5:20

* دکتر سیمین کاظمی، پزشک و جامعه شناس

 
1- سریال "در حاشیه" که پخش می شد، در فضای مجازی از جمله فیس بوک برخی پزشکان می گفتند، باید برای تادیب مهران مدیری، اگر او روزی بیمار شد و محتاج پزشک، هیچ پزشکی او را ویزیت نکند تا بفهمد با پزشکان درافتادن یعنی چه؟! حالا نوبت به فخیم زاده رسیده است.
بعدا که خانواده کیارستمی به دلیل قصور پزشکی از پزشک معالج او شکایت کردند و مهرجویی و چند تن دیگر از  اهل سینما به پزشکان تاختند، دوباره این عکس العمل در میان پزشکان تکرار شد. برخی پزشکان برای مقابله با حجم وسیع انتقادات علیه پزشکان، پیشنهاد می دادند که این هنربندان فلان فلان شده! را نباید ویزیت کرد که حساب کار دست شان بیاید و ... .
توجیه پزشکی تدافعی در مواجهه با هنرمندان
2- اینها گذشت و معلوم نشد که واقعا مهران مدیری و مهرجویی و دیگران از آن موقع تاکنون حاجتشان به پزشک افتاده یا نه و بین آنها و پزشکان معالج چه پیش آمده... ؛اما چند روز پیش خبر آمد که تهیه کننده فیلمی که مهدی فخیم زاده در آن بازی می کند، در مصاحبه ای گفته است که با چهار بیمارستان تماس گرفته  و هیچ یک حاضر به پذیرش فخیم زاده نمی شده اند. بیمارستان اول هم فشار می آورده که مریض را زودتر از اینجا ببرید و آخر سر با آشنا و واسطه توانسته در یک بیمارستان برای او پذیرش بگیرد.
هیچ بیمارستانی به کارگردان سینما پذیرش نداد
3- حال برخی از پزشکان چنین رفتاری را مصداقی از "پزشکی تدافعی" دانسته و از موضعی حق به جانب به توجیه پذیرش ندادن به کارگردان سینما مشغولند.
گرچه در نگاه اول و با آن سوابق اظهار نظر پزشکان در فضای مجازی  به نظر می رسد این مدافعان یا نمایندگان جامعه پزشکی بیراه نمی گویند و پذیرش نکردن فخیم زاده به عنوان چهره  سینمایی معروف بعد از جنجالی که بر سر معالجه کیارستمی درست شد، یک پیامد منطقی است؛ اما در یک بررسی جدی تر می توان دریافت که چنین ادعایی (که پذیرش نشدن یک بیمار توسط "بیمارستان" را به عنوان جلوه ای از پزشکی تدافعی معرفی می کند)؛ یا از سر ناآشنایی با این مفهوم است یا صرفا" تلاشی است  برای دفاع از اعضای حرفه   پزشکی که انگیزه اش حفظ منافع حرفه ای مشترک است!
واکنش پزشکان به افزایش شکایت قصور پزشکی
آنچه به عنوان "پزشکی تدافعی" یا "طب دفاعی" شناخته می شود، در واقع پاسخ پزشکان به عنوان کنشگران فردی به افزایش شکایتهای قصور پزشکی است که طی آن پزشک جهت محافظت از خود در برابر احتمال شکایت،  از پذیرفتن بیماران پرخطر یا مستعد شکایت سر باز می زنند یا برای تشخیص دقیق به روش های تشخیصی بیشتر و غیر ضروری متوسل می شود. اما سوال این است که آیا اقدام همزمان و مشترک بیمارستان ها در اجتناب از پذیرش بیمار مصدوم را می توان ذیل این مفهوم توضیح داد؟
آسیب خودمختاری بیمارستانهای خصوصی
4- در موضوع فخیم زاده آنچه نگران کننده و تاسف بار است و آن را از شمول تعریف طب دفاعی به عنوان پاسخی فردی خارج می کند، امتناع بیمارستان ها (و نه پزشکان) از پذیرش بیمار است.
نکته قابل توجه در این موضوع این است که توسل به طب دفاعی را  یک پزشک مرتکب نشده، بلکه "بیمارستان" به عنوان نهادی که تکلیف حفظ سلامت جامعه به او سپرده شده است، از وظیفه اش امتناع ورزیده است.
واقعیت این است که بیمارستان ها و به ویژه بیمارستانهای خصوصی به عنوان موسسات و بنگاه های اقتصادی مستقل  از این سطح از خودمختاری برخوردار هستند، که ارزش ها و هنجارهای پزشکی را بازتعریف نموده و با خوانشی اقتصادی از بیماری و سلامت، درباره وظایف و خدماتی که ارایه می دهند تصمیم گیری کنند.
بنابراین اگر چه اخلاقا" و طبق سوگندنامه پزشکی، پزشکان مکلفند، به هر شخصی (فارغ از هویت و جایگاه اقتصادی-اجتماعی اش) که نیازمند اقدامات پزشکی است، کمک کنند، یا اگر چه قانونا" امتناع از کمک به مصدومین چه برای افراد غیر حرفه ای و چه شاغلین حرف پزشکی جرم محسوب می شود؛ اما به نظر می رسد که بیمارستان های خصوصی  در پذیرش بیماران از نوعی خودمختاری نانوشته بهره مند هستند که نه اخلاق می شناسد و نه قانون سرش می شود.
  ارزش های اخلاق پزشکی  زیرپا گذاشته شد
در موضوع پذیرش نشدن چهره سینمایی مصدوم، نه تنها ارزش های اخلاق پزشکی زیر پا گذاشته شده، بلکه با اتکا به استقلال بیمارستان به مثابه بنگاه اقتصادی، کارکرد و وظیفه نهاد بیمارستان به نحو دیگری تعریف شده است که با تعاریف و انتظارات اجتماعی از آن مغایرت دارد.
اکنون بیمارستان ها برای محافظت از اعتبار و شهرت شان که تضمین کننده و پیش نیاز منافع اقتصادی آنهاست،  مختار هستند که به تشخیص خود، از پذیرش برخی بیماران از جمله چهره های هنری امتناع کنند. باید گفت این دیگر طب دفاعی نیست که بیمار را از درمان محروم میکند بلکه فروریختن بخشی  دیگراز اعتبارنهاد پزشکی و اخلاق حرفه ای است که توسط مدیران و صاحبان سود و سرمایه رقم می خورد.
5- وظیفه وزارت بهداشت است که باجدی گرفتن این مساله، پذیرش نشدن بیمار درچهار بیمارستان راپیگیری نماید و راهکاری برای پیشگیری ازچنین تخلفاتی که سلامت بیماران رابه خطر می اندازد و اعتبار و حیثیت پزشکی را به باد می دهد بیندیشد.
 
  

shareاشتراک گذاری

نظرات شما