ایران

نعمت احمدی: اگر گفته عباس امیری فر در مورد احمدی نژاد درست باشد بدا به حال ما!/ گفته احمدی نژاد توسط مسئولین قضائی و امنیتی پیگیری شود/ باید به آیندگان پاسخ دهیم