بین المللی

یوکیا آمانو درگذشت
  • روزان
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درگذشت.  به نقل از خبرگزاری رویترز، در یادداشت آژانس انرژی اتمی به کشورهای عضو آمده است: یوکیا...
یوکیا آمانو درگذشت
  • روزان
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درگذشت.  در یادداشت آژانس انرژی اتمی به کشورهای عضو آمده است: یوکیا آمانو، رئیس‌آژانس بین‌المللی...