گل آلود بودن آب اهواز

حرف های تخصصی؛ تکذیب های سیاسی