پنجره واحد سرمایه گذاری استان خوزستان

ادارات خوزستان در راه‌اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری همکاری کنند
شفاف سازی فعالیت ادارات با پنجره واحد سرمایه‌گذاری/ هفته دولت افتتاح می شود