جمشید بنی فری

جمشید بنی فری مدیر کل تعاون روستایی استان خوزستان: ارائه بذر و کود به کشاورزان خوزستانی تامین شد