از پناهگاه خارج نشوید وضعیت همچنان قرمز است!

از پناهگاه خارج نشوید وضعیت همچنان قرمز است!