ارسلان شهنی

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تاکید کرد: لزوم توجه به مشکلات صادر کنندگان در پیگیری بازگشت ارزهای صادراتی
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان؛ستاد تنظیم بازار خوزستان مخالف افزایش قیمت حمل کالا است