احمد محمدی

۳ تا ۶ آذرماه امسال؛ یازدهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان دراهواز برگزار می شود