روزان | اخبار ایران و جهان > جامعه > اجتماعی > برنامه ۳۰مهر مدرسه تلویزیونی ایران
سایز نوشته:
رنگ نوشته:
گروه جامعه: جدول برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸
فنی‌و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ تعمیرات سیستم سوخت و حرفه /پودمان یک – رشته مکانیک – پایه ۱۲- رشته کاردانش و فنی‌و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا ٩ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -پایه ۱۱- رشته الکترونیک – شاخه فنی‌و حرفه‌ای
ساعت ۹ تا ۹:۳۰ نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایش پایه ۱۰-رشته تاسیسات مکانیک – شاخه فنی‌و حرفه‌ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ دانش فنی -رشته تربیت کودک – پایه ۱۰ – شاخه فنی‌و حرفه‌ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ نازک دوزی -رشته طراحی و دوخت – پایه۱۰ – شاخه فنی‌و حرفه‌ای و کاردانش
ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی ـ درس چهارم بخش یک پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی-درس چهارم (سفر شکفتن )قسمت اول
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی – درس چهارم بخش یک پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی- الگوهای تلفیقی آموزش
متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ شیمی ۱ – پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠تا٢۰:٢۵ ریاضی ۳ / توابع وارون – پایه۱۲ -رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵ تا٢۰:۵۰ فیزیک ۳ / درس شتاب متوسط و لحظه ای – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
شبکه ۴
ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
شبکه قران ومعارف سیما
ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته علوم ومعارف
ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۶درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف
ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن نهم درس اول متوسط دوره اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.