روزان | اخبار ایران و جهان > تیتر یک > پاک شدن آلودگی از چهره ی صفیره: همکاری بین شهرداری اهواز و سازمان مدیریت پسماند
سایز نوشته:
رنگ نوشته:

روزان ـ منصور محرابی فرد: ســرانه تولیــد جهانــی زبالــه در هــر روز برابــر ۳۰۰ گــرم اسـت امـا ایـن سـرانه بـرای اهوازی‌هـا بـه بیـش از ۷۱۰ گــرم یعنــی بیــش از دو و نیــم برابــر متوســط جهانــی می‌باشـد. بنابـر آنالیـز فیزیکـی صـورت گرفتـه پسماند تر در اهواز ۶۹ درصد و پسماند خشک ۳۱ درصد می باشد کـه تولیـد روزانـه ۷۷۰ تـن و ۵.۶ تـن زبالـه عفونـی و ۵.۸ تـن زبالـه بیمارسـتانی میباشـد. تنهـا یـک درصـد از حجـم زبالـه دارای ارزش اقتصـادی بـه کارخانـه پـردازش رسـیده و توســط دو خــط ۲۵۰ تنــی و ۱۱۰ کارگــر تفکیــک و مابقــی بــا روش دفــن بهداشــتی (فوکوئــوکا) در لندفیــل مهندســی دفــن می‌شــود.

صفیره همواره در طول این یک دهه که به سمت و سوی مکانیزه و مدرن شدن رهسپار بود، هرگز روی آرامش ندید، همواره آتش سوزی‌های متعدد در زمستان و تابستان گریبان این منطقه را می گرفت آنچنان که دود ناشی از آن باعث آزار روستاهای اطراف صفیره می شد.

سیستم علمی فوکوئوکا که در طول این یک دهه در صفیره مورد استفاده قرار گرفت، هر چند از همه لحظات حائز اهمیت بوده و به خوبی مورد استفاده قرار می گرفت، اما آتش سوزی‌های متعدد همواره باعث خراب شدن سلول‌های دفن بود که با هزینه بالا درست می‌شد.

آتش سوزی‌ها از دو منشاء انسانی و فیزیکی ایجاد می شد. فیزیکی به خاطر گرما و خشکی شدن محیط است که باعث گُر گرفتن زباله و منبعث شدن گاز متان ایجاد می شد.

اما منشاء انسانی که گمان می رود اکثریت آتش سوزی‌ها از این طریق حاصل می شود وجود  برخی اشخاص است که گمان می کنند محیط صفیره در دستان آنان است و بهیچ روی حاصر نبوده اند در طول این یک دهه آرامش را به این محیط بازگردانند و یا از این طریق مذاکره و یا قراردادی به این جریان پایان دهند.

شورای پنجم نیز همانند شورای چهارم و سوم و … دچار این مشکل عظیم شد، و متاسفانه جریان حفاظتی و حراستی توان بازدارندگی این جریان را نداشت.

اما در شورای پنجم با وجود همت بلند موسی شاعری شهردار جوان و شجاع در این ورطه و مدیرعاملی محمدرضاقنواتی  که در طول دو  سال مدیریت سازمان پسماند توانسته بود بر این مورد تسلط کامل و کافی بدست بیاورد، قدم‌هایی آهسته اما مصمم به سوی بهبود برداشته شد.

اول ایجاد یک محوطه مجهز برای عمل عقیم‌سازی سگ‌های بلاصاحب که معضلی بزرگ در شهر اهواز بود، از جمله تجمع بسیار زیاد این سگ‌ها در پارک‌ها و خیابان‌ها که باعث و بانی  ترس و هراس مردم به شماره می رفت. از سوی دیگر جمع آوری این وضعیت با اعتراض دوستداران محیط زیست همراه بود که خود حکایتی جداگانه است.

دوم کارخانه تفیک و پردازش پسماندهای شهری که ۱۲۰ نفر پرسنل زن و مرد در این کارخانه مشغول به کار بوده‌اند، این کارخانه روزانه بیش از ۱۰۰۰ تن پسماندهای شهری(فقط شهری بدون بیمارستانی و عفونی) اعم از پت و شیشه و پلاستیک و کاغذ را جداسازی نموده و سپس باقی مانده پسماند را به محلی دفن مرجوع می‌کردند.

ارزش این کارخانه هم از نظر تفکیک پسماند و هم از نظر بکار گیری ۱۲۰ نفر کارگرهای زن و مرد حائز اهمیت بوده که اصرار شهردار محترم موسی شاعری و نیز مدیر عامل سازمان پسماند باعث شد این کارخانه همچنان در این دوره‌ی سخت و وانفسای کرونا و تحریم اقتصادی کشور به کار خود ادامه دهد.

به ضرس قاطع باید گفت که در ابن دوره شورا ومدیران منتخب شورا، توانستند صفیره را از حادثه تلخ آتش سوزی‌های مکرر نجات داده و هم اکنون این منطقه در کمترین دود ناشی از آتش سوزی ها به سر ببرد.

اکنون صفیره با همت و سخت کوشی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند و حمایت شهردار به صورتی بسیار خوب فاقد دود و آتش شده، همچنین با مناقصه و ایجاد هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد تومان، سلول محل دفن برای ۴ سال بعدی شروع شود که می توانیم این حرکت بزرگ را یکی از ارزشمندترین برنامه‌های شهردار و سازمان مدیریت پسماند دانست.

لازم به ذکر است، سازمان مدیریت پسماند جهت رفع مسئله دود ناشی از آتش سوزی‌ها طی ۴ ماه گذشته ۱۳ هزار سرویس خاکریزی و روکش خاک در صفیره داشته است که در نوع خود کاری بسیار سخت و بی نظیر بوده است.

صفیره مرکزی است که سر و کار مستقیم با مسئله آلودگی های پسماندهای خانگی و بیمارستانی و عفونی دارد، لذا مدیر عامل و مدیران همراه با وی، دارای تعهد و تخصص کافی و وافی در این امور می‌باشند.

امید است با تاسیس سلول محل دفن که شروع به کار نموده و در آینده‌ی نزدیک به بهره برداری می رسد، مسئله دفن و آتش سوزی ها به پایان برسد، همچین با همکاری حراست سازمان پسماند و شهرداری اهواز، مسئله انسانی این آتش سوزی ها هم پایان پذیرد.

همچنین، نرم‌افزار زیست دوست با هدف تفکیک زباله‌های خشک راه اندازی شده است، راه اندازی تورهای مجازی و ارائه اقلام تشویقی بخشی از اقدامات درنظر گرفته شده برای این نرم افزار است، این نرم افزار پس از اتمام دوره آزمایشی به صورت گسترده در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

مضافاً، تاکنون یکهزار و ۲۲۰ زباله گرد در اهواز شناسایی شده اند اما پیش بینی ها فعالیت یکهزار و ۵۰۰ زباله گرد در سطح شهر اهواز است.

در ســال ۹۸ اقدامــات ویــژه‌ای جهــت ســاماندهی مرکــز دفــن ســفره در بودجــه پیشبینــی شــد کــه نخســتین گام آن احـداث سـاختمان اداری بـوده تـا کارشناسـان و مدیـران اجرایــی ســازمان بــا اســتقرار در محــل ســایت بــه طــور شـبانه روزی نسـبت بـه پایـش وضعیـت پسـماند شـهر اهـواز اقــدام کننــد. احــداث ســاختمان اداری در دوطبقــه، صــورت پذیرفتـه است.

همچنین  احداث جاده جهت تسهیل در رفت و شد ماشین آلات به طول یک کیلومتر تا سلول دفن از جمله کارهایی بود که در طول دو سال مدیریت مهندس قنواتی اجرا گردید.

مضافاً، جهت تسهیل دریافت زباله در کارخانه، سالن دریافت بـه مسـاحت ۴۵ در ۴۸ متـر با روش علمی و جدید اجرا گردید.

محیط صفیره هم اکنون در کمترین حد ممکن فاقد دود و آلاینده‌ها می باشد، و این بسیار ارزشمند و مهم است. امید است این روش ادامه یافته و سازمان مدیری پسماند شهرداری اهواز یکی از بهترین عملکردهای خود را به مردم شریف اهواز ارایه دهد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.