ازآنجایی که کمتر از یک سال دیگر تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم فرصت باقی است تغییر کدام یک از وزرای کابینه می تواند در تحقق وعده های روحانی مثمر ثمرباشد؟ارسال نظر نتیجه نظرسنجی