در باره روزان نيوز

 روزان نيوز با اتخاذ مشي "اصلاح طلبانه و اعتدالي" پاي به عرصه اطلاع رساني در فضاي مجازي گذاشته است. اين سايت متعلق به روزنامه روزان است كه سابقه انتشار آن در استان خوزستان به 19 سال ودر گستره كشوري به حدود 5 سال مي رسد. آنچه براي خبرنگاران وشوراي تحريريه روزان در نشر مطالب واخبار از اهميت ويژه اي برخوردار است در درجه اول پايبندي به قانون ، سپس رعايت "انصاف و اعتدال " و همچنين التزام به اخلاق حرفه اي است.

هدف روزان نيوز در اين دوره از فعاليت حرفه اي علاوه بر تبيين گفتمان اعتدال در حوزه نظري و كاربردي كه با درج وانتشار اخبار، گزارش ها ، گفت وگوها و نشر ديد گاه هاي مختلف در قالب يادداشت ، مقاله و..... صورت خواهد گرفت ، در عين حال حمايت از سياست ها وبرنامه هاي دولت اعتدال گرا به ويژه در مواجهه با ديدگاه ها وروش هاي افراط گرايانه اي خواهد بود كه همواره در دو سوي گفتمان "اعتدال " قد علم كرده و مي كنند. ناگفته پيداست اين حمايت هر گز صرفا جنبه تاييدي نخواهد داشت، چرا كه روزان همواره " نقد وانتقاد " را جزو اصول حرفه اي و اخلاقي خود در طول دوره رسانه نگاري اش دانسته و آن را مهمترين عامل حركت وپويايي در مسير رشد وتوسعه همه جانبه وهمچنين اعتلاي ملي مي داند.

 شمسي پورمحمدي
مدير مسوول